Vztah mezi Nadací Pražské děti a Městskou částí Praha 1

 

Nadace Pražské děti byla založena v roce 1993, kdy bylo jejím hlavním posláním organizovat školy v přírodě a zavádět řemeslné dílny do základních škol. Jejím zřizovatelem bylo občanské sdružení “Sdružení pro obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic”. U jejích počátků stála ještě ZŠ Mikulandská a město Polička.

 

V roce 1998 po transformaci nadace v souladu s novým Zákonem o nadacích, který nabyl účinnosti od 1.1.1998 a v souladu se Statutem nadace Městská část Praha 1 nadaci dvěma smlouvami darovala soubor nemovitostí – pozemky a stavby. První ze smluv, která byla uzavřena dne 25. 11. 1998, byl Nadaci darován soubor nemovitostí , a to stavby a pozemky dle přílohy č. 1 tvořící nedílnou součást darovací smlouvy Jednalo se o dům ev. č. 1164 na st. parc. č. 506, dům ev. č. 1165 na st. parc. č. 563 a dům ev. č. 1249 na st. parc. č. 103/3, stavební parcela č. 103/1 o výměře 99 m2 a stavební parcelu č. 506 o výměře 245 m2, stavební parcelu č. 103/3 o výměře 142 m2, stavební parcelu 563 o výměře 211 m2, a stavební parcely č. 599 o výměře 23 m2, vše v k.ú. a obci Janov nad Nisou, zapsané u Katastrálního úřadu, Katastrálního úřadu Jablonec nad Nisou. Druhou ze smluv, uzavřenou dne 20. 12. 1998, byly Nadaci darovány dvě nemovitosti, a to pozemek p.č. 320/2 a pozemek p.č. 320/18 včetně trvalých porostů, obojí v k.ú a obci Janov nad Nisou, zapsané u Katastrálního úřadu, Katastrálního úřadu Jablonec nad Nisou. Výše uvedené nemovitosti byly nadační dary Městské části Praha 1 ve smyslu ustanovení § 2 odstavec 5 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech (dále jen Zákon“).

 

Současně Městská část Praha 1 získala majoritní podíl na rozhodování Nadace Pražské děti, kdy obsazovala 7 míst ve správní radě zástupci MČ Praha 1 a tři místa v dozorčí radě nadace, 4 místa ve správní radě nadace obsazoval zřizovatel Nadace Pražské děti SPOR a tři místa v dozorčí radě nadace, a jedno místo ve správní radě a jedno místo v dozorčí radě nadace město Polička. Od roku 2007 pak obsazuje Městská část Praha 1 8 míst ve správní radě a 4 místa v dozorčí radě.

Nadace dle své účetní evidence investovala do zhodnocení těchto nemovitostí částku 47.679.028,05 Kč (plus úroky z úvěru).Práce Nadace financovala z úvěru poskytnutého bankou Kommunalkredit Austria AG ve výši 25 milionů Kč, kdy Městská část Praha 1 byla v pozici ručitele, z výnosů nadačního majetku a příspěvků zřizovatele (SPOR).

 

Zrekonstruované nemovitosti pak nadace používala v souladu s ustanovením § 2 odstavec 2 zákona k dosahování jednoho z účelů, pro který byla zřízena, to je pro zajišťování pobytů v přírodě zejména pro děti základních škol z Prahy 1, a tím vyrovnávat nepříznivé vlivy životního prostředí na zdravotní stav dětí. Nadace nemovitosti pro tyto pobyty poskytovala a přispívala na pobyty dětí nadačními příspěvky.

 

V roce 2007 zřizovatel nadace přišel o značnou část příjmů. Nadaci kvůli tomu výrazně poklesly výnosy z nadačních příspěvků od zřizovatele a nebyla nadále schopna splácet úvěr, kdy i s úroky zbývalo splatit 17.760.978,96 Kč a zároveň dotovat náklady spojené s provozováním školy v přírodě pro děti z Prahy 1.

 

Dle rozvazovací podmínky výše zmiňovaných darovacích smluv pak nadace převedla vlastnictví darovaných nemovitostí zpět na Městkou část Praha 1 a dle těchto smluv měla nadace nárok na zaplacení investic do těchto nemovitostí ve výši 47.679.028,05 Kč. Městská část pak měla nárok na zaplacení částky 17.760.978,96 Kč za splacení úvěru u banky Kommunalkredit Austria AG včetně úroků. A dále měla městská část zaplatit nadaci částku 29.918.049,- Kč.

 

S ohledem na další dary od Městské části, kterými Městská část v minulosti přispěla Nadaci na její nadační činnost, přihlížejíce k tomu, že obě strany chtěly i do budoucna zachovat mezi sebou dobré vztahy a k tomu, že Nadace měla nezpochybnitelný nárok na úhradu finančních prostředků prokazatelně investovaných do předmětných nemovitostí, uzavřely nadace a městská část v roce 2011 dohodu o narovnání, ve které se Městská část Praha 1 zavázala zaplatit Nadaci Pražské děti částku 7.785.398,- Kč,(tyto prostředky měla MČ Praha 1 v rozpočtu na akce pro děti, které pak nadace místo ní zorganizovala a zaplatila) a nadace se zavázala použít tyto prostředky v souladu se svým statutem k zajištění nadační činnosti zejména ve prospěch občanů Prahy 1. Tímto způsobem pak nadace financovala významnou část své nadační činnosti pro nejbližší roky.

 

S tím, že nadaci za nemovitost zaplatila jen dílčí část investovaných prostředků měla MČ Praha 1 do budoucna hledat nový mechanismus pro stabilní financování nadace, aby byly i nadále zachovány její důležité projekty pro děti ze škol a školek z Prahy 1.

 

Stabilní zdroj příjmů pro nadaci se MČ Praha 1 podařilo zajistit nájmem prostranství v parku za Staroměstskou radnicí.

 

K tomu uzavřela Městská část Praha 1 s Nadací Pražské děti v roce 2015 smlouvu o nájmu nemovitosti, a to pozemku parc. č. 1/2 v kat. území Staré Město, obec Praha za Staroměstskou radnicí, za 730.000,- Kč ročně, kdy nadace k tomu platí ještě místní poplatek užívání veřejného prostranství. A to pro účely pořádání kulturně-společenských programů Nadace Pražské děti ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 a také prodejních aktivit jako zásadního zdroje příjmu nadace.

 

Nájemné není dohodnuto jako tržní nájemné, ale jako zvýhodněné nájemné, a to jak vzhledem k účelu nájmu, tak i jako forma podpory nadační činnosti nadace Městskou částí Praha 1 a zároveň i v souvislosti s historickými vztahy a vývojem shora specifikovanými. Nadace je dle nájemní smlouvy oprávněna zajistit prodej prostřednictvím třetí osoby. Pro zajištění střednědobého výhledu pro financování nadační činnosti byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dvou let.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, od roku 1998 Městská část Praha 1 se podílí na podpoře nadační činnosti Nadace Pražské děti a pomáhá s financováním její nadační činnosti. Za to měla a má většinu členů správní a dozorčí rady, ač není zřizovatelem nadace, ani jí není nadřízena. Prostřednictvím majority v statutárních orgánech však ovlivňuje a ovlivňovala MČ Praha 1 činnost a směřování nadace. Nadace Pražské děti je subjektem soukromého práva. Pouze dochází k personální unii mezi nadací a městskou částí, kdy obvykle jsou členy správní rady nadace členové rady městské části.

 

Činnost nadace je ve prospěch především dětí Prahy 1. Tu pak nemusí organizovat ani přímo financovat Městská část Praha 1.

 

Vztah mezi Nadací Pražské děti a společností DELICATO CENTRUM, a.s.

 

Dne 22.5.2015 uzavřela Nadace Pražské děti Smlouvu o spolupráci se společností DELICATO CENTRUM, a.s. Společnost DELICATO CENTRUM, a.s. se zavázala, že pronajatém pozemku nadací parc. č. 1/2 za Staroměstskou radnicí bude pro ni zajišťovat prodejní část dle výše specifikované smlouvy. Za to se společnost DELICATO CENTRUM, a.s. zavázala platit nadaci částku 3.000.000,- Kč ročně bez DPH. Dodatkem ze dne 29.1.2018 se tato částka zvýšila na 3.600.000,- Kč bez DPH ročně. Od 1.1.2023 platí společnost DELICATO CENTRUM, a.s. částku 5 400.000,- Kč ročně bez DPH. Od 1.11.2023 platí společnost DELICATO CENTRUM, a.s. nadaci 6.480.000,- ročně bez DPH.

V rámci maximální snahy o otevřenost jsme se rozhodli pro zveřejnění prostředků na našem sbírkovém účtu, který je nyní transparentní, a také po dohodě se smluvními partnery zveřejnit klíčové dokumenty týkající se financování nadace v Registru smluv nad rámec našich zákonných povinností.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána